Cụm thi đua các huyện, thành phố phát động phong trào thi đua năm 2019

Năm 2018, bám sát chủ đề thi đua do UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phát động, các đơn vị thuộc Cụm thi đua các huyện, thành phố đã phát động các phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội và đạt được kết quả cao, góp phần vào thành tích chung của toàn tỉnh. Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), hưởng ứng chủ đề thi đua do UBND tỉnh phát động “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019”, phong trào thi đua của Cụm tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua đến tất cả các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững”. Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư, kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc", “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong lực lượng vũ trang nhân dân. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội vững mạnh toàn diện. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Tập trung kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, thi đua “Xây dựng chính quyền vững mạnh”, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng văn minh công sở”… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, tạo sự lan tỏa phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Cụm; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 đã đề ra.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu