Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng,

Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trong Cụm vẫn được duy trì khá tốttổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh đạt tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tính đến tháng 6/2019, toàn Cụm đã có 1.187/1.374 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 86,39%, cao hơn so với bình quân của cả nước (cả nước đạt 40,3%); có 30/84 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Tỉnh Nam Định có 209/209 xã, thị trấn đạt chuẩn Nông thôn mới; 09/10 huyện, thành phố đạt chuẩn Nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Giáo dục toàn diện của các tỉnh trong cụm vẫn giữ tốp đầu toàn quốc; Duy trì tốt thành tích về số học sinh đạt giải quốc gia.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; văn hóa, thể thao có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư được duy trì có nền nếp; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện. Cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt. Thành tích trên đạt được có vai trò tác động tích cực của công tác thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, đại biểu 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng đã nghe và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo dự thảo báo cáo, phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, tạo sức lan tỏa, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế các tỉnh đều tăng so với cùng kỳ; chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được nâng lên; an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao kết quả hoạt động thi đua của Cụm trong việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua. Đồng thời, đồng chí đã nhấn mạnh 03 nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Một là: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển",  phong trào "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau ", phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Hai là: Làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến. Ba là: Tổ chức triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động đổi mới, phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra, xứng đáng là khu vực trong điểm kinh tế Bắc Bộ./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu