Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ IV (năm 2015) đến nay, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền phổ biến những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong tỉnh cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cơ quan thông tin truyền thông tập trung tuyên truyền về Đại hội Thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2019 và năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V.

Thứ hai, các ngành, đơn vị, địa phương phát động đợt thi đua đặc biệt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự đồng kết, đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng bộ máy vững mạnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”, “Nam Định chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với các tiêu chí nâng cao. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

Thứ ba, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư, chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng. Đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa thực sự hiệu quả trong cuộc sống./.

(Ban Thi đua khen thưởng)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác