Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Để bảo đảm cho công tác thi đua, khen thưởng hoạt động thiết thực, hiệu quả và được thực hiện thống nhất ở các cấp, các ngành thuộc tỉnh; Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. Nội dung của Kế hoạch tập trung vào những vấn đề sau:

  - Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng xét duyệt, đề nghị khen thưởng theo đúng tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất; kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, tài sản của nhà nước và nhân dân…

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Tiếp tục xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nông thôn mới trong toàn tỉnh”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai có hiệu quả giai đoạn hai (2016-2020) phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tập trung, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, y tế, xây dựng nông thôn mới.

- Thi đua thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường ... Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của xã hội; thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội …

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến, công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

- Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua và các hoạt động do Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách pháp luật về khen thưởng.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp bình xét và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nhất là ở cơ sở, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, thắc mắc của tổ chức, công dân về chế độ, chính sách đối với công tác thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng bậc cao phải đảm bảo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức gây lãng phí, tốn kém; thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị và Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác