UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948- 11/6/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018); Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018); Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập…; ngày 03/4/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 35/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948- 11/6/2018).

Nội dung đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn; các huyện, thành phố hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, cụ thể của từng cơ quan, địa phương, trong đó đẩy nhanh tiến độ để triển khai thực hiện Dự án xây dựng khu Trung tâm Lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020; Chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng Nông thôn mới tại xã, thị trấn còn lại (04 xã, thị trấn của huyện Nam Trực; 04 xã, thị trấn của huyện Mỹ Lộc; 01 xã của huyện Ý Yên); nỗ lực hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới ở các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Mỹ Lộc; nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã, các huyện đã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tập trung kiện toàn xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) giai đoạn 2017-2020; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; thông qua các phong trào thi đua, các đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kế hoạch đã đề ra một số hình thức hoạt động tổ chức hiệu quả, phù hợp ở từng cấp, trọng tâm hướng tới biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực lồng ghép với Hội nghị biểu dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Chú trọng khen thưởng kịp thời các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập nhằm động viên và khích lệ phong trào thi đua, đảm bảo chất lượng và mang lại hiệu quả, thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh căn cứ các nội dung của Kế hoạch này và điều kiện cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đề ra./.

(Ban Thi đua khen thưởng)

Các tin khác