UBND tỉnh tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Năm 2019, trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, Bộ Công an đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần ổn định an ninh trật tự (ANTT), phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Toàn tỉnh hiện có 46 loại mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT. Lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm, tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ðến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã bố trí 100% cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; rà soát, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở, thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an chính quy.

Năm 2020, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; xây dựng và phát triển cơ chế tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, hộ gia đình, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua

của UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát triển sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ðể phong trào tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần tập trung chỉ đạo, coi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ quan trọng; gắn kết quả xây dựng phong trào với hoạt động thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước về ANTT; nâng cao tinh thần cảnh giác, sức đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; nhân rộng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

(Xuân Thu - Báo Nam Định)
 

Các tin khác