• Kỷ niệm 60 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

  Ngày 22/12/2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 04/3/2008 lấy ngày 11/6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước. Đây chính là sự kiện quan trọng diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

 • Hướng dẫn số 281/HD-TĐKT ngày 14/04/2008 của Sở Nội vụ

  Về việc xét, đề nghị khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thi đua khen thưởng"

 • Công văn số 312/SNV-VP của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ngày 22/4/2008

  về việc đăng ký thi đua khen thưởng năm 2008

 • Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2008

  Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30-9-2005 của Chính phủ, Thông tư số 01/TT-VPCP ngày 31-7-2007 của Văn phòng Chính phủ; Thực hiện Công văn số 1069/BNV-VP ngày 11-4-2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Tổ chức nhà nước năm 2008; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11-3-2008 của UBND tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22-12-2007 của Ban Bí thư trung ương Đảng về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành tổ chức nhà nước tỉnh Nam Định như sau:

1 2 3 4 5 6 7

Văn bản - tài liệu

Gửi câu hỏi

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin có đánh dấu (*) ở form sau và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.