Thứ Năm, 28/3/2019 10:1'(GMT+7)
Mời họp sơ kết công tác Nội vụ Quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00, ngày 29 tháng 03 năm 2019 - Địa điểm: Hội trường sở Nội vụ

Họp sơ kết công tác Nội vụ Quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019

- Thời gian: Từ 14h ngày 29/03/2019

- Thành phần:

+ Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố

+ Trưởng phòng thuộc Sở và Trưởng, Phó các Ban, Chi cục trực thuộc Sở

+ Công chức, viên chức sở Nội vụ