Bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019

Theo đó Bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Huyện Hải Hậu bổ sung 28 chỉ tiêu, gồm:

+ 23 chỉ tiêu Giáo viên mầm non hạng IV lên hạng III;  

+ 05 chỉ tiêu Giáo viên Trung học cơ sở hạng III lên hạng II

- Huyện Ý Yên bổ sung 01 chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III

- Thành phố Nam Định bổ sung 01 chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III

- Huyện Vụ Bản bổ sung 39 chỉ tiêu, gồm:

+ 06 chỉ tiêu Giáo viên mầm non hạng IV lên hạng III; 

+ 08 chỉ tiêu Giáo viên mầm non hạng III lên hạng II; 

+ 01 chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III; 

+ 03 chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II;

+ 21 chỉ tiêu Giáo viên trung học cơ sở hạng III lên hạng II

Chi tiết văn bản

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu