Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Nam Định, năm 2018
Chi tiết Kế hoạch

Các tin khác

Văn bản - tài liệu