Thông báo Về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 huyện Xuân Trường
        Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
        Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Văn bản số 300/UBND-VP8 ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016; Vvăn bản số 803/SNV-CBCC ngày 10/8/2015 của Sở Nội vụ Nam Định về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016. Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường thông báo về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
 Nội dung chi tiết mời xem trong tệp tin: Tải về tại đây

Các tin khác

Văn bản - tài liệu