Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh  Đồng ý cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyển dụng 08 chỉ tiêu viên chức, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đảm bảo đúng vị trí việc làm cần tuyển (theo quy định của pháp luật hiện hành và Văn bản hướng dẫn số 1377/SGDĐT-GDCN&TX ngày 27/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo); trong chỉ tiêu biên chế được giao vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Hình thức và nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo Văn bản số 1184/TTrSNV ngày 16/10/2019 của Sở Nội vụ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành về tuyển dụng viên chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thành lập Hội đồng tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định hiện hành. 

Chi tiết văn bản

Phụ biểu yêu cầu trình độ chuyên môn đối với người dự tuyển viên chức vào làm việctại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác