Thành lập Hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Hội tự giải thể

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Phê duyệt điều lệ Hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Đổi tên Hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục quỹ tự giải thể

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục đổi tên quỹ

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục thành lập và công nhận điều lệ quỹ

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục giải thể hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục Sáp nhập, hợp nhất hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục Chia, tách hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục đổi tên hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

1 2