Thứ Tư, 24/7/2019 15:7'(GMT+7)
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11)./.

NỘI DUNG:

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đến Hội Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh.

- Hội Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ và có văn bản gửi Sở Nội vụ xem xét, trình UBND cấp tỉnh.

- Sở Nội vụ trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (đối với trường hợp có đủ hồ sơ) hoặc trả lời bằng văn bản (đối với trường hợp không đủ hồ sơ).

- UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh để đề nghị Sở Nội vụ xem xét, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

- Các giấy tờ cần thiết (bản chính hoặc bản sao) theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Chương II Thông tư số 18/2014/TT-BNV.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Hội Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND cấp tỉnh (Sở Nội vụ tham mưu).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ý kiến bằng văn bản của UBND cấp tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

THỜI GIAN:

Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ:

Không có.

LĨNH VỰC:

Công tác thanh niên

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:

Phòng xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Thủ tục hành chính khác

Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã

| Xây dựng chính quyền

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên vượt khung.

| Tổ chức, Biên chế, Tiền lương

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Hội tự giải thể

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Phê duyệt điều lệ Hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Đổi tên Hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ