Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã

| Xây dựng chính quyền

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên vượt khung.

| Tổ chức, Biên chế, Tiền lương

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Hội tự giải thể

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

1 2 3 4 5 6 7