Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

Thủ tục tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh

| Thi đua - Khen thưởng

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

THỦ TỤC HỘI TỰ GIẢI THỂ

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

THỦ TỤC CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

1 2 3 4 5 6 7