Thủ tục quỹ tự giải thể

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục đổi tên quỹ

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục thành lập và công nhận điều lệ quỹ

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục giải thể hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục Sáp nhập, hợp nhất hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục Chia, tách hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục đổi tên hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

Thủ tục xin phép thành lập hội

| Hội, Tổ chức phi chính phủ

1 2 3 4 5 6 7