Thủ tục hành chính

Tiêu đề Xem
Thủ tục cấp chứng thực lưu trữ Văn thư - Lưu trữ 22
Thủ tục cấp bản sao Văn thư - Lưu trữ 23
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư - Lưu trữ 20
Thủ tục sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư - Lưu trữ 20
Chuyển ngạch lương cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức, Biên chế, Tiền lương 261
Trợ cấp cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước, viên chức thuộc biên chế nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn, cán bộ y tế đã được cơ quan có thẩm quyền cử đi học sau đại học hưởng chế độ theo Quyết định 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh Nam Định. Đào tạo - Bồi dưỡng 242
Cử cán bộ, công chức; viên chức đi đào tạo sau đại học theo quy định. Đào tạo - Bồi dưỡng 247
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, các phòng, ban thuộc UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn theo kế hoạch hàng năm đã được duyệt Đào tạo - Bồi dưỡng 217
Hiệp y chuyển xếp lương, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khi có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn theo quy định. Xây dựng chính quyền 237
Hiệp y bổ nhiệm, chuyển xếp lương cán bộ, công chức xã phường, thị trấn thay đổi chức vụ, chức danh. Xây dựng chính quyền 202
Nâng bậc lương đúng niên hạn hoặc trước thời hạn để nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức (kể cả viên chức là chuyên viên chính và tương đương trở lên). Tổ chức, Biên chế, Tiền lương 205
Nâng bậc lương đúng niên hạn để chuyển công tác sang khối Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và đi tỉnh ngoài đối với cán bộ, công chức (kể cả viên chức là chuyên viên chính và tương đương trở lên). Tổ chức, Biên chế, Tiền lương 200
Tiếp nhận từ khối Đảng, đoàn thể, từ DNNN …trong tỉnh và tỉnh ngoài đến. Công chức, Viên chức 233
Thủ tục tuyển dụng viên chức Công chức, Viên chức 2484
Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cơ sở bảo trợ xã hội 819
Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cơ sở bảo trợ xã hội 623
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cơ sở bảo trợ xã hội 1469
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cơ sở bảo trợ xã hội 874
Thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh Tôn giáo 2950
Thủ tục Chấp thuận việc sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài Tôn giáo 970
Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện. Tôn giáo 599
Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo 954
Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo Tôn giáo 626
Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ. Tôn giáo 610
Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Tôn giáo 604
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo 1070
Thủ tục Đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử Tôn giáo 557
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo 1043
Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử Tôn giáo 725
Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo 635
12