Thủ tục hành chính

Tiêu đề Xem
Chuyển ngạch lương cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức, Biên chế, Tiền lương 44
Trợ cấp cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước, viên chức thuộc biên chế nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn, cán bộ y tế đã được cơ quan có thẩm quyền cử đi học sau đại học hưởng chế độ theo Quyết định 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh Nam Định. Đào tạo - Bồi dưỡng 41
Cử cán bộ, công chức; viên chức đi đào tạo sau đại học theo quy định. Đào tạo - Bồi dưỡng 43
Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, các phòng, ban thuộc UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn theo kế hoạch hàng năm đã được duyệt Đào tạo - Bồi dưỡng 42
Hiệp y chuyển xếp lương, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khi có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn theo quy định. Xây dựng chính quyền 44
Hiệp y bổ nhiệm, chuyển xếp lương cán bộ, công chức xã phường, thị trấn thay đổi chức vụ, chức danh. Xây dựng chính quyền 40
Nâng bậc lương đúng niên hạn hoặc trước thời hạn để nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức (kể cả viên chức là chuyên viên chính và tương đương trở lên). Tổ chức, Biên chế, Tiền lương 42
Nâng bậc lương đúng niên hạn để chuyển công tác sang khối Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp và đi tỉnh ngoài đối với cán bộ, công chức (kể cả viên chức là chuyên viên chính và tương đương trở lên). Tổ chức, Biên chế, Tiền lương 40
Tiếp nhận từ khối Đảng, đoàn thể, từ DNNN …trong tỉnh và tỉnh ngoài đến. Cán bộ, Công chức, Viên chức 41
Thủ tục tuyển dụng viên chức Cán bộ, Công chức, Viên chức 1623
Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cơ sở bảo trợ xã hội 598
Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cơ sở bảo trợ xã hội 428
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cơ sở bảo trợ xã hội 964
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức cơ sở bảo trợ xã hội 549
Thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh Tôn giáo 2042
Thủ tục Chấp thuận việc sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài Tôn giáo 686
Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện. Tôn giáo 414
Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tôn giáo 676
Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo Tôn giáo 444
Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ. Tôn giáo 420
Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Tôn giáo 420
Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo 756
Thủ tục Đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử Tôn giáo 378
Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Tôn giáo 778
Thủ tục Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử Tôn giáo 497
Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo 433
Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh Tôn giáo 439
Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh Tôn giáo 444
Thủ tục Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo 1314
Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo Tôn giáo 1085
12