Hội đồng bầu cử quốc gia thông qua Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử

rình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết, để thực hiện chủ trương cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, cấp có thẩm quyền của Đảng cũng ban hành một số quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Vì vậy, để cập nhật kịp thời các quy định mới ban hành và bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, công chức giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm sự công bằng trong việc kê khai hồ sơ giữa những người được cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử với người tự ứng cử, khắc phục một số hạn chế trong thời gian qua thì việc ban hành dự thảo Nghị quyết hướng dẫn về các mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là thực sự cần thiết.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia 

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy nêu rõ, Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào Luật Bâu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của Đảng về hồ sơ theo hướng dẫn tại Quy định số 105/QĐ-TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Dự thảo Nghị quyết cũng được xây dựng trên cơ sở Báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để kế thừa những nội dung còn phù hợp, sửa đổi hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia ở cuộc bầu cử trước..

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đề nghị xác định tên gọi của Nghị quyết là “Nghị quyết hướng dân về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Dự thảo Nghị quyết gồm 5 điều: Điều 1 quy định việc ban hành các mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử và các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử; Điều 2 quy định cụ thể về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Điều 3 là các hướng dẫn cụ thể về việc nộp hồ sơ ứng cử; Điều 4 là Nội quy phòng bỏ phiếu và Điều 5 là hiệu lực thi hành.

Phiên họp thứ 2 của Hội đồng bầu cử quốc gia

Về việc ban hành các mẫu hồ sơ ứng cử và các loại biểu mẫu về bầu cử, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết, các mẫu phục vụ công tác bầu cử được áp dụng trong cuộc bầu cử năm 2016 đã cơ bản phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác bầu cử nên đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho tiếp tục kế thừa các mẫu văn bản đã được sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và có điều chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong các biểu mẫu cụ thể để phù hợp hơn với yêu cầu, tình hình hiện nay. Theo đó, số lượng các biểu mẫu được ban hành theo dự thảo Nghị quyết này vẫn gồm 41 biểu mẫu, cụ thể gồm: Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giấy biên nhận việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 loại; Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và giấy biên nhận việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân có 5 loại;  Mẫu thẻ cử tri và mẫu giấy xác nhận đi bỏ phiếu nơi khác có 3 loại; Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu Hội đòng nhân dân mỗi cấp có 4 loại; Mẫu biên bản kiểm phiếu, biên bản xác nhận kết quả bầu cử, biên bản tổng kết bầu cử và các loại mẫu khác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội có 6 loại; Mẫu biên bản kiểm phiếu, biên bản xác nhận kết quả bầu cử, biên bản tổng kết bầu cử và các loại mẫu khác phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân có 5 loại và các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử có 13 loại.

Về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vẫn thực hiện như quy định của Luật và đã áp dụng tại cuộc bầu cử lần trước (năm 2016), gồm 04 loại giấy tờ, tài liệu là: Đơn ứng cử; Sơ yếu lý lịch; Tiểu sử tóm tắt và Bản kê khai tài sản, thu nhập và Ảnh chân dung.

Việc nộp hồ sơ ứng cử, Dự thảo Nghị quyết đã có hướng dẫn cụ thể về việc nộp hồ sơ ứng cử, địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và giao Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Tiểu ban nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Dự thảo Nghị quyết quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của Tổ bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử, việc chấp hành nguyên tắc, tuân thủ và trình tự bỏ phiếu của tổ chức và cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử trong ngày bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cơ bản tán thành các nội dung dự thảo Nghị quyết và cho rằng các quy định của dự thảo Nghị quyết về nội dung các biểu mẫu đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc quy định các hồ sơ ứng cử đại biểu cần bám sát quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật vừa bảo đảm thực hiện được thống nhất trong cả nước.

Sau khi nghe trình bày Tờ trình và thảo luận, Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 100% thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia tham gia biểu quyết tán thành.

Kết luận nội dung, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhất trí thông qua Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử khẩn trương hoàn thiện văn bản để trình kí ban hành, kịp phổ biến tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử diễn ra vào ngày 21/01 tới./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất