Họp Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tham dự buổi họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi họp

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày 23/5/2021. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, công việc rất nặng nề và phức tạp, trong khi đó, Bộ Nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian qua, Bộ Nội vụ được giao xây dựng 03 văn bản liên quan đến công tác bầu cử gồm: (1) Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; (2) Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, tất cả các văn bản đã được ban hành.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử ngay từ bây giờ cho đến khi tổng kết công tác bầu cử. Cuộc họp được tổ chức nhằm thảo luận, thống nhất dự thảo phân công thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo và kế hoạch công tác tổ chức bầu cử của Bộ Nội vụ.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc 

Tại buổi họp, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng đã công bố Quyết định số 36/QĐ-BNV ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định số 37/QĐ-BNV ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Thứ trưởng làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên là đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Xem xét thông qua nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của Bộ Nội vụ; thảo luận, xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử theo thẩm quyền của Bộ Nội vụ.

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 28 thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, do Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng làm Tổ trưởng. 

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch triển khai công tác bầu cử và các tài liệu có liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp, các hoạt động khác của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Ánh Dương báo cáo tại buổi họp

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác bầu cử, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Ánh Dương đã trình bày dự thảo phân công thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ trước, trong và sau ngày bầu cử; dự thảo Kế hoạch tổng thể của Bộ Nội vụ về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thảo luận tại buổi họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo cần dựa vào thông báo phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia; các nhiệm vụ phân công cho các Thứ trưởng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được Bộ trưởng giao phụ trách. Đối với nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo cấp vụ cũng cần phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đảm bảo không có sự chồng chéo, trùng lắp.

Về Kế hoạch tổ chức công tác bầu cử của Bộ Nội vụ, cần căn cứ vào nội dung Kế hoạch chung của Hội đồng bầu cử quốc gia, đảm bảo phù hợp về nội dung và thời gian. 

Về công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, các thành viên Ban Chỉ đạo phải nắm chắc các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử để có thể trả lời, hướng dẫn các địa phương khi có vướng mắc.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề nghị phân công người chủ trì nhiệm vụ cụ thể, không chỉ phân công phụ trách địa phương, coi như một Trưởng Tiểu ban và có thư ký tổng hợp.

Về tài liệu bầu cử, đề nghị xây dựng cuốn cẩm nang hướng dẫn công tác bầu cử; xây dựng một số tình huống thường gặp trong bầu cử, một số kỹ năng trả lời trong việc kiểm tra bầu cử ở địa phương.

Về công tác thông tin, truyền thông, cần xây dựng kế hoạch thống nhất nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phân công rõ nhiệm vụ chủ trì cho từng đơn vị thông tin, truyền thông; cần thiết xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ và Tạp chí Tổ chức nhà nước về công tác bầu cử; cần có một đầu mối liên hệ cung cấp thông tin liên quan, đảm bảo tuyên truyền hiệu quả…

Quang cảnh buổi họp


Kết luận buổi họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Vụ Chính quyền địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã phát biểu tại buổi họp; nghiên cứu các văn bản của Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ để xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, từ đó, xây dựng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và kế hoạch tổ chức bầu cử đầy đủ, chi tiết, đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót nhiệm vụ.

Bộ trưởng giao Vụ Chính quyền địa phương xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ được giao; các vấn đề chưa rõ phải đưa ra Ban Chỉ đạo họp bàn, thống nhất.

Về vấn đề tài chính, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương, Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch về công tác tài chính để báo cáo về Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích./.

Thanh Tuấn

(Nguồn: https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hop-ban-chi-dao-to-giup-viec-trien-khai-cong-45718.html)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất