Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét chương trình với nội dung, thời gian tiến hành các hoạt động của Tiểu ban để phục vụ cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Phiên họp, Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ: Trên cơ sở nhiệm vụ chung do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, Tiểu ban cụ thể hoá với những nội dung hoạt động chủ yếu:

Thứ nhất, giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử.

 

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế.

Thứ hai, nắm vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra bất ngờ, bị động.

Thứ ba, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành hữu quan và Ủy ban bầu cử cấp tỉnh thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định, kết luận của Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế liên quan đến cuộc bầu cử.

Thứ tư, phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban về Các vấn đề Xã hội của Quốc hội và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử ở một số bộ, ngành, địa phương, địa bàn trọng điểm.

Thứ năm, thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phân công.

Dự kiến thời gian tiến hành các hoạt động của Tiểu ban

Phiên họp thứ nhất dự kiến diễn ra ngày 15/01/2021 với nội dungThảo luận, thông qua dự thảo Chương trình hoạt động của Tiểu ban; Cho ý kiến về việc phối hợp và kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữa Tiểu ban với Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban về Các vấn đề Xã hội của Quốc hội; Thống nhất phân công Tổ giúp việc và cán bộ, chuyên viên Văn phòng Quốc hội, cán bộ các bộ, ngành tham gia giúp việc cho Tiểu ban.

Phiên họp thứ hai dự kiến diễn ra tháng 02/2021 (trước phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử Quốc gia) với nội dung: Nghe Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế báo cáo: Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử; Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế có liên quan đến cuộc bầu cử; Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử. Nghe các thành viên Tiểu ban báo cáo, đề xuất những vấn đề cần thiết có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử thuộc lĩnh vực do bộ, ngành mình phụ trách. Thảo luận, thông qua Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế giữa Tiểu ban với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và dự kiến tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát tại một số địa phương, địa bàn trọng điểm.

Phiên họp thứ ba dự kiến diễn ra tháng 4/2021 (trước phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia) với nội dung: Nghe Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế báo cáo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế có liên quan đến cuộc bầu cử và kết quả triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử. Nghe các thành viên Tiểu ban báo cáo, đề xuất những vấn đề cần thiết có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử thuộc lĩnh vực do bộ, ngành mình phụ trách. Nghe các Đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử ở một số bộ, ngành, địa phương, địa bàn trọng điểm. Nghe tổng hợp báo cáo về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y  tế liên quan đến công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Rút kinh nghiệm và chỉ đạo công việc tiếp theo của Tiểu ban. Xem xét, cho ý kiến những vấn đề phát sinh (nếu có). Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Phiên họp thứ tư dự kiến diễn ra tháng đầu tháng 5/2021 với nội dung: Tiểu ban sẽ nghe Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế báo cáo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế có liên quan đến cuộc bầu cử và kết quả triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử; Nghe các thành viên Tiểu ban báo cáo, đề xuất những vấn đề cần thiết có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử thuộc lĩnh vực do bộ, ngành mình phụ trách. Tiếp tục nghe các Đoàn kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử ở một số Bộ, ngành, địa phương, địa bàn trọng điểm.

Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế sẽ nghe tổng hợp báo cáo về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y  tế liên quan đến công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Rút kinh nghiệm và chỉ đạo công việc tiếp theo của Tiểu ban. Xem xét, cho ý kiến những vấn đề phát sinh (nếu có). Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phiên họp thứ năm dự kiến diễn ra sau ngày 23/5/2021 với nội dung: Tiểu ban sẽ nghe Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử; Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử; Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết: Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế có thể triệu tập phiên họp Tiểu ban bất thường hoặc tổ chức cuộc họp với cơ quan, tổ chức hữu quan để triển khai nhiệm vụ được giao.

Tiểu ban phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử ở một số bộ, ngành, địa phương, địa bàn trọng điểm (có kế hoạch, chương trình cụ thể riêng).

Một số đề nghị với các Bộ ngành và Ủy ban Bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, lực lượng được giao trực tiếp bảo vệ cuộc bầu cử. Chuẩn bị phương tiện sẵn sàng khi cần thiết: Bộ Quốc phòng chuẩn bị trực thăng, Bộ Công an chuẩn bị xe bảo vệ, xe dẫn đường ở ba khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thực hiện chế độ báo cáo ngày về Tổ giúp việc Tiểu ban, tuần về Thường trực Tiểu ban, tháng về Tiểu ban (16h00 hàng ngày, thứ Sáu hàng tuần, ngày 25 hàng tháng) và báo cáo đột xuất hàng ngày trong trường hợp có tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến công tác bầu cử. Thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến 23/5/2021.

Với Bộ Y tế: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có phương án, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai bảo đảm y tế, phối hợp với các bộ, ngành để xử lý các tình huống khẩn cấp khi có dịch bệnh nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong suốt thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Thực hiện chế độ báo cáo ngày về Tổ giúp việc Tiểu ban, tuần về Thường trực Tiểu ban, tháng về Tiểu ban (16h00 hàng ngày, thứ Sáu hàng tuần, ngày 25 hàng tháng) và báo cáo đột xuất hàng ngày trong trường hợp có tình huống phức tạp về dịch bệnh, y tế liên quan đến công tác bầu cử. Thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến 23/5/2021.

Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh

Uỷ ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào các chỉ thị của Đảng, các quy định của Nhà nước, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, các ban, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử. Phương án, kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử phải gắn với kế hoạch triển khai các bước của cuộc bầu cử; dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra và các biện pháp xử lý thích hợp.

Tổ chức nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến bầu cử, tập trung giải quyết khiếu kiện của công dân, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh về y tế có liên quan đến bầu cử.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử và tổ chức phối hợp thống nhất giữa các lực lượng tham gia công tác bảo vệ cuộc bầu cử.

Thực hiện chế độ báo cáo tuần, tháng (thứ Sáu hàng tuần, ngày 25 hàng tháng) và báo cáo đột xuất hàng ngày trong trường hợp có tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội gửi Thường trực Tiểu ban, Tiểu ban; thời gian từ ngày 01/3/2021 đến ngày 23/5/2021. Chế độ báo cáo ngày thực hiện trong thời gian từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021. Báo cáo của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh gửi theo địa chỉ: Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Tổ chức thực hiện

Các thành viên Tiểu ban có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Chương trình này. Các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh căn cứ Chương trình này tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng bầu cử quốc gia (qua Tiểu ban). Tổ giúp việc về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế có trách nhiệm phối hợp với Vụ Quốc phòng và An ninh, Vụ Các vấn đề xã hội - Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, đơn vị hữu quan tổ chức phục vụ Tiểu ban triển khai thực hiện Chương trình này./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất