Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ, UBND các huyện Nam Trực, Giao Thủy

Báo cáo của Sở Nội vụ và UBND huyện Nam Trực, Giao Thủy cho thấy: Các Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 10/12/2008, số 28/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 và số 14/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, được thể chế thành các Quyết định của UBND tỉnh. Qua thực tế hoạt động, nhìn chung đội ngũ cán bộ này cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm: hăng hái, nhiệt tình trong tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào ở địa phương như xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên, mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho các đối tượng trên là 0,13 mức lương tối thiểu/người/tháng là thấp không đáp ứng được mức sống tối thiểu nên hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế, chủ yếu trên tinh thần tự nguyện.        

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá trong dự thảo báo cáo; một số nội dung được các đại biểu xem xét đề nghị bổ sung làm rõ một số vấn đề như: hoạt động của đội ngũ cán bộ này có thực sự hiệu quả; việc thực hiện chi trả đã được thực hiện kịp thời và đầy đủ chưa; có nên duy trì chi trả mức hỗ trợ sinh hoạt phí như hiện nay hay thực hiện khoán hoạt động, …

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất tiếp thu các các ý kiến tham gia, đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì xây dựng các Đề án thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Theo đó, Sở Nội vụ cần nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND thông qua mức hỗ trợ cho các đối tượng trên phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình ngân sách địa phương, đồng thời phải khuyến khích được đội ngũ này thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu