Hội nghị Giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
ông Nguyễn Hải Dũng, Trưởng Ban Pháp chế -Trường Đoàn Giám sát

Chiều ngày, ngày 23/5/2019, tại Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, Đoàn Giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Hải Dũng, Trưởng Ban Pháp chế làm Trường Đoàn Giám sát và các thành viên trong Đoàn Giám sát theo Quyết định số 07/QĐ-BPC ngày 08/4/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến làm việc với Sở Nội vụ. Tham dự buổi Giám sát chuyên đề, đại diện Sở Nội vụ có ông Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở và Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở và cán bộ thanh tra viên,Thanh tra sở.

Ông Phạm Xuân Hùng, Chánh Thanh tra Sở báo cáo tình hình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ trong thời gian giám sát từ 01/01/2016 đến 01/12/2018. Theo Kế hoạch thanh tra đã được đã được phê duyệt Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành 15 cuộc thanh tra, đạt 100% kế hoạch, trong đó tiến hành 02 cuộc thanh tra hành chính đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở; 13 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với các Sở, UBND các huyện và làm việc trực tiếp với hàng trăm cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn… Sau khi nghi báo cáo, các thành viên trong Đoàn Giám sát đã trao đổi, yêu cầu, đề nghị Sở Nội vụ làm rõ hơn một số nội dung trong báo cáo. Đồng thời ghi nhận các kết quả đã đạt được của Thanh tra Sở Nội vụ và các kiến nghị của Sở Nội vụ đối với tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của thanh tra sở. Ông Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu những ý kiến trao đổi, yêu cầu của Đoàn Giám sát, nhất trí với nội dung đánh giá của Đoàn Giám sát. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn thực tế khi thực hiện các công tác nội vụ đối với Đoàn Giám sát.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác