Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào và ký kết Giao ước thi đua năm 2020 – Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nam Định

Tham gia Hội nghị có lãnh đạo, công chức phục trách công tác thi đua, khen thưởng các trường thuộc Khối thi đua, lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh phụ trách theo dõi Khối. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do đơn vị Khối trưởng năm 2019 là Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định dự thảo. Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị thuộc Khối.

             (Đồng chí Trần Lê Đoài, Tính ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà trường của Khối thi đua đã đạt được, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Đồng thời cũng đề nghị, Khối thi đua cần tập trung khắc phục những tồn tại của năm 2019 để làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

                 (Các Trường thuộc Khối thi đua tiến hành Ký kết giao ước thi đua của Khối năm 2020)

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp – đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2020 đã phát động phong trào thi đua của Khối năm 2020. Hội nghị đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2020 với nội dung trọng tâm như thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị với chất lượng và hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu