Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Chiến Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện. Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đơn vị có liên quan; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đại diện các tập thể và các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong dịp này.

    Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai rộng khắp trong toàn huyện, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phản ánh rõ nét nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó trọng tâm là 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính Phủ và các cơ quan TW phát động trong phạm vi cả nước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Đồng chí Nguyễn Đức Du - UVBTVHU - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện
            trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Đức Du - UVBTVHU - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Bên cạnh đó, trong thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp phát động, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất các các lĩnh vực và nhận được nhiều khen thưởng từ TW đến địa phương. Nhiều sáng kiến, cách làm hay được nhân rộng, góp phần tăng năng suất, hiệu quả trong mọi hoạt động, tạo động lực to lớn trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà theo Nghi quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng trên địa bàn đến năm 2020 tăng bình quân 11,52%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt 338 tỷ đồng, vượt 148 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 tăng 13,11%, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 1,83%. Mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

    Với những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn thi đua 2015 – 2020, đã có 271 Bà mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 38 gia đình liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng 3; 3 tập thể được tặng “Cờ thi đua của Chính Phủ”; 1 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng 2; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng 3; 3 tập thể, 9 cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen; 28 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua”; 127 tập thể được tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 77 tập thể và 135 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cũng trong 5 năm qua, Chủ tịch UBND huyện tặng 2.948 Giấy khen cho các cá nhân và tập thể; 445 “Tập thể lao động tiên tiến”; 1.234 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”; 1.027 cá nhân nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến". Nhiều tập thể, cá nhân được TW Hội, các Bộ, Ngành, Quân khu 3 tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Danh hiệu chiến sĩ thi đua về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác.


Các đại biểu trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị
Các đại biểu trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã phát biểu tham luận, chia sẻ những cách làm hay trong tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, địa phương, trong đó khẳng định tầm quan trọng của công tác thi đua, gắn với tuyên dương, khen thưởng. Thi đua đã khơi dậy sự sáng tạo trong từng cá nhân, tập thể, từ đó mang lại hiệu ứng tích cực trong thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ.  

    Bước vào giai đoạn 2020 – 2025, bám sát chỉ thị 34 – CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Ý Yên tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu  nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị theo từng thời kỳ với cách làm sáng tạo, hiệu quả; huy động được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện, đặc biệt là thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020 đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện. Để phong trào thi đua trong năm 2020 và những năm tiếp theo thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu trong thời gian tới, mỗi cá nhân, tập thể được tuyên dương cần tiếp tục cố gắng, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng là gương sáng để cộng đồng noi theo. Các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; luôn đổi mới nội dung, hình thức, gắn việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”thường xuyên tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức và hệ thống chính trị cùng vào cuộc; xây dựng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu một các thực chất và bền vững; phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo để đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng, làm cho phong trào thi đua diễn ra thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

    Nhân dịp này, đã có 4 tập thể, 8 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025; 3 tập thể nhận cờ thi đua, 15 tập thể nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 10 tập thể, 19 cá nhân và 4 nông dân được nhận Bằng Khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, đã có 14 tập thể và 74 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020.

Một số hình ảnh tập thể và cá nhân được khen thưởng

tại Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất