Quyết định giải thể Trung tâm xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  Ngày 21/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBND về giải thể Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tiếp nhận cán bộ, viên chức và quản lý tài sản theo đúng quy định; thu hồi con dấu và bàn giao cho cơ quan có trách nhiệm quản lý

Nội dung cụ thể Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác