Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định

Thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Ngày 08/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh thuộc Sở Y tế. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, con dấu tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Về cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; các Phòng chức năng và các Khoa chuyên môn thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế.

Nội dung cụ thể Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tại đây./.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác