Tỉnh Nam Định triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Theo Kế hoạch, Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tự đánh giá, chấm điểm phải bảo đảm trung thực, chính xác, đúng quy định; Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất kết quả cải cách hành chính của cơ quan đơn vị trong tỉnh năm 2020, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm nói riêng.

Điểm nổi bật của năm 2020 là công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính được thực hiện mở rộng đến ủy ban nhân dân cấp xã. Trên cơ sở Khung Bộ chỉ số cải cách hành chính đối với ủy ban nhân dân cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thực tế công tác cải cách hành chính tại địa phương, ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ xây dựng Bộ chỉ số chấm điểm cho ủy ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn, đôn đốc ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và thực hiện thẩm định kết quả.

Cùng với việc mở rộng việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đến ủy ban nhân dân cấp xã, việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cũng được chuyển từ việc chấm thủ công sang sử dụng Phần mềm chấm điểm. Phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính thuộc Dự án Khoa học Công nghệ tỉnh Nam Định năm 2020, sẽ góp phần tăng độ chính xác, tiết kiệm và hiệu quả. Sở Nội vụ sẽ triển khai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm dự kiến trong tháng 11/2020 để kịp tiến độ thực hiện Kế hoạch.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất