Bổ nhiệm Giám đốc sở Y tế
Ngày 16/8/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về viêc bổ nhiệm cán bộ, công chức. Theo đó bà Bùi Thị Minh Thu, Phó Giám đốc sở Y tế  giữ chức vụ Giám đốc sở Y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 16/8/2012. Bà Bùi Thị Minh Thu được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Giám đốc sở, hệ số 0,9

Các tin khác