Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ngày 16/8/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND về viêc bổ nhiệm cán bộ, công chức. Theo đó ông Đỗ Xuân Tú, Phó Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 16/8/2012. Ông Đỗ Xuân Tú được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, hệ số 0,7

Các tin khác

Văn bản - tài liệu