Bổ nhiệm Phó giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư
Ngày 16/8/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND về viêc bổ nhiệm cán bộ, công chức. Theo đó ông Đỗ Ngọc Hòa, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 16/8/2012. Ông Đỗ Ngọc Hòa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Giám đốc sở, hệ số 0,7

Các tin khác