Bổ nhiệm Phó Giám đốc sở Tư pháp
Ngày 16/8/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND về viêc bổ nhiệm cán bộ, công chức. Theo đó ông Nguyễn Văn Lý, Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản thuộc sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc sở Tư pháp. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 16/8/2012. Ông Nguyễn Văn Lý được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Phó Giám đốc sở, hệ số 0,7

Các tin khác