Giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm
Ngày 29/8/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND về viêc Giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm. Theo đó ông Nguyễn Văn Va, Giám đốc sở Xây dựng kiêm nhiệm vụ Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh, kể từ ngày 01/9/2012. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Văn Va do Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh phân công.

Các tin khác