Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013

1- Xây dựng báo cáo tổng hợp: Ni dung báo cáo phn ánh kết qu thc hin kế hoch biên chế giáo viên, nhân viên trong năm hc 2011-2012. Đồng thi phn ánh nhng thun li, khó khăn, đề xut kiến ngh trong công tác qun lý, s dng, tuyn dng giáo viên, nhân viên ca các đơn v s nghip giáo dc, đào to thuc thm quyn qun lý ca Cơ quan, đơn v. Kèm Báo cáo này gm các biu tng hp liên quan theo các mu: Biu s 01, 02, 03, C1, C2A, C2B, GDTX, THPT-A, THPT-B (dùng mu đính kèm Công văn này hoc ti v t Trang tin đin t ca S Ni v: http://sonoivu.namdinh.gov.vn).

2- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học mới: Căn c yêu cu nhim v và kế hoch, quy mô phát trin trường, lp đối vi tng bc hc, cp hc trong năm hc 2012-2013; trên cơ s s lượng, cơ cu chng loi giáo viên, nhân viên hin có; s lượng ngh hưu trong năm 2012 theo tng b môn, chng loi đối vi giáo viên, nhân viên; căn c ni dung chương trình ging dy do B Giáo dc và Đào to quy định và định mc biên chế quy định ti Thông tư liên tch s 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23-8-2006 ca B Giáo dc và Đào to và B Ni v; biên chế được UBND giao theo Quyết định s 2495/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 ca Ch tch UBND tnh và Công văn s 56/SNV-TCBCTL ca S Ni v v vic giao ch tiêu biên chế công chc qun lý hành chính, biên chế s nghip năm 2012:

- Xây dng phương án, tiến hành b trí điu chuyn giáo viên, nhân viên thuc thm quyn qun lý t nơi tha đến nơi thiếu cho phù hp.

- Sau khi có phương án điu chuyn giáo viên, nhân viên gia các đơn v thuc thm quyn qun lý, căn c s lượng, chng loi giáo viên, nhân viên đăng ký chuyn công tác (chuyn đi, chuyn đến) d kiến có th gii quyết được để xác định c th nhu cu tuyn dng giáo viên theo tng chng loi đối vi tng bc hc, cp hc làm cơ s để xây dng Kế hoch tuyn dng giáo viên cho năm hc mi. Khi xây dng kế hoch tuyn dng cn chú ý:  không tuyn giáo viên khác chng loi để s dng biên chế được giao đối vi các môn hc hin ti thiếu ngun hoc chưa đủ cơ s vt cht để phc v cho vic trin khai ging dy; mt khác cn lưu ý đến công tác tuyn dng viên chc để đảm nhim các công tác: kế toán, y tế trường hc, thư vin, thiết b, thí nghim đảm bo theo đúng quy định đối vi tng loi trường

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu