Công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công chức tỉnh Nam Định - Một năm nhìn lại
Thứ nhất: Về công tác đào tạo trung cấp chuyên môn cho các chức danh, từ năm 2003, tỉnh Nam Định xác định đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp huyện trở lên về cơ bản đã có trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, nên không đặt vấn đề mở các lớp đào tạo trung cấp chuyên môn hay đào tạo đại học cho đối tượng này, mà nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn trở lên cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng tiến trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005 và các năm tiếp theo. Tỉnh đã phối hợp, liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp mở các lớp trung cấp chuyên môn cho số cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có trình độ văn hoá trung học phổ thông nhưng chưa có trình độ trung cấp đã được xếp vào các chức danh quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Tính đến năm 2008 tỉnh Nam Định đã mở 03 lớp trung cấp địa chính, 04 lớp trung cấp văn hoá, 03 lớp trung cấp Luật, 02 lớp trung cấp lao động - xã hội, 03 lớp trung cấp kế toán, 01 lớp trung cấp văn thư lưu trữ, 04 lớp chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, 02 lớp trung cấp công an và mỗi huyện, thành phố mở từ 01 đến 02 lớp trung cấp chính trị, trung cấp hành chính cho đội ngũ cán bộ đang giữ các chức danh chuyên trách, công chức cấp xã và là cán bộ nguồn. Như vậy tính đến năm 2008 số cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có trình độ văn hoá THPT trở lên về cơ bản đã được đi đào tạo trung cấp chuyên môn và có một số đồng chí đi học đại học. Đến nay trình độ trung cấp trở lên của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định tính bình quân cho: chức danh chuyên trách có 65,04% người có trình độ trung cấp chính trị, 50,97% người có trình độ trung cấp hành chính và 34,36% người có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Số cán bộ chuyên trách cấp xã đạt trình độ trung cấp chuyên môn, chính trị, hành chính trở lên thấp chủ yếu là cán bộ trưởng các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn; chức danh công chức xã bình quân có trên 81,54% người có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên, có những chức danh đạt cao như địa chính - xây dựng đạt 96,42%, tài chính - kế toán đạt 94,64%, văn hoá - xã hội đạt 84,54%, chức danh trưởng công an mới đạt 68,15% là do đến ngày 14/6/2006 Bộ công an mới ban hành Quyết định số 746/2006/QĐ-BCA(X14) về chương trình khung đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cho đối tượng là trưởng công an cấp xã. 
Thứ hai: Về công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức hành chính và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Tỉnh Nam Định xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức nói chung cũng như cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn nói riêng. Mặt khác bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước để cán bộ, công chức hoàn thiện các tiêu chuẩn của ngạch, của chức danh đang đảm nhận theo quy định.
Năm 2008 đã tổ chức 03 lớp tiền công vụ cho 230 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 153 học viên, 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ cho 250 cán bộ, công chức làm công tác tư pháp ở các xã, phường, thị trấn, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và kỹ thuật cho 239 cán bộ Trưởng đài phát thanh, truyền thanh các xã, phường, thị trấn, 06 lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho gần 1000 cán bộ là Trưởng thôn, Phó trưởng thôn (xóm), Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố theo chương trình của Học viện hành chính quốc gia gồm 6 chuyên đề.
Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện, một số sở sau khi sáp nhập, tổ chức lại đã tiến hành bồi dưõng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước của ngành đối với cán bộ công chức từ cơ sở đến tỉnh. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp bồi dưỡng về quản lý lao động việc làm, quản lý đối tượng xã hội, công tác trẻ em … cho 380 cán bộ làm công tác lao động – thương binh và xã hội ở cấp huyện, cấp tỉnh và các chức danh công chức làm công tác lao động, xã hội của 229 xã, phường, thị trấn. Ngành Nội vụ tổ chức bồi dưỡng về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác thi đua - khen thưởng và quản lý nhà nước về thi đua – khen thưởng, công tác tổ chức nhà nước cho 92 cán bộ, công chức làm công tác nội vụ của Sở Nội vụ và các phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng cho hơn 100 cán bộ làm công tác thi đua – khen thưởng của các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và quản lý nhà nước này giúp cho cán bộ, công chức các ngành mới được tổ chức lại hoặc sáp nhập có sự thống nhất từ tỉnh cho đến cơ sở về nghiệp vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực mà ngành đó đảm nhận. Do đó khi bước vào thực hiện nhiệm vụ của sở mới được ổn định, không có sự gián đoạn công tác quản lý do thực hiện tổ chức sắp xếp lại tổ chức.
Thực hiện Quyết định sô 83/2007/QĐ-TTg ngày 08/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo giai đoạn 2006 – 2010 trong bối cảnh nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo mới được chuyển giao về ngành Nội vụ; để làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh sau, ngoài việc bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở phòng Nội vụ, sở Nội vụ, tỉnh đã lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý về tôn giáo đến năm 2010. Là địa phương có đông đồng bào có đạo (đạo công giáo chiếm trên 20% dân số), năm 2008 tỉnh chỉ đạo trước hết tập trung bồi dưỡng cho một số chức danh làm công tác tôn giáo ở cơ sở, nơi hàng ngày tiếp xúc, giải quyết trực tiếp các vấn đề tôn giáo như nơi thờ tự, đất đai, … Tỉnh giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh và Công an tỉnh trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ chuẩn bị nội dung, bài giảng bồi dưỡng với 05 chuyên đề cho sát với tình hình thực tế, giúp lãnh đạo cũng như người trực tiếp làm công tác tôn giáo ở cơ sở hiểu về công việc mình làm và phương pháp quản lý cho phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nội dung năm chuyên đề bao gồm:
-                     Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo;
-                     Đạo Công giáo, đạo Tin lành và công tác quản lý;
-                     Đạo Phật và công tác quản lý;
-                     Công tác tôn giáo của MTTQ các cấp;
-                     Công tác phòng, chống lợi dụng tôn giáo.
Đã mở 12 lớp bồi dưỡng cho 07 chức danh làm công tác tôn giáo gồm Phó bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch UBND, Trưởng công an xã, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư đoàn thanh niên CSHCM, Chủ tịch Hội nông dân của 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Nội dung các lớp bồi dưỡng trên đã cung cấp một cách tương đối có hệ thống về công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp của các ngành trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cơ sở. Mặt khác giúp cho cán bộ cơ sở làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tự tin hơn trong giải quyết công việc.
Thứ ba: Về đào tạo kỹ năng làm việc; Thực tế hiện nay đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp các kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước chưa hoàn toàn đáp ứng với yêu cầu công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức. Nhận thức được vấn đề này năm 2008 và những năm tiếp theo tỉnh Nam Định hướng đi vào bồi dưỡng một số kỹ năng cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, trước mắt tập trung vào những cán bộ bộ phận có nhiều tiếp xúc với dân và tổ chức. Năm 2008, đã mở 4 lớp về kỹ năng xử lý công việc và giao tiếp hành chính cho 457 cán bộ chức danh văn phòng thống kê, che thuahiecaaađịa chính xây dựng phụ trách hoặc làm ở bộ phận “một cửa” ở xã, phường, thị trấn. Được sự hỗ trợ của dự án ADB, tỉnh mở 06 lớp bồi dưỡng Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho 50 người và lớp Kỹ năng quản lý đào tạo cho 50 người là trưởng, phó trưởng phòng và chuyên viên làm công tác tổ chức nhà nước của các huyện, thành phố; 04 lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp hành chính, trong đó 01 lớp cho 49 cán bộ phụ trách hoặc làm ở bộ phận giao dịch hành chính một cửa của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, 03 lớp cho 144 cán bộ là chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Các kỹ năng nói trên giúp cho cán bộ công chức từ việc lập kế hoạch, xác định mục tiêu, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đến giao tiếp hành chính với nhân dân, với đồng nghiệp và với cấp trên để từ đó có trách nhiệm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Tuy nhiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2008 của tỉnh còn nhiều điểm cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tình hình kinh tế xã hội ở địa phương. Cần tăng cường bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức các ngành kinh tế, sự nghiệp và kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng hơn nữa trong công tác xây dựng nội dung, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với địa phương nhất là các nội dung được phân cấp cho địa phương tại quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành qui chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
 Nhìn lại nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tỉnh Nam Định năm 2008 đã đạt được cho thấy; Trước hết công tác đào tạo, bồi dưỡng phải bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh giai đoạn 2006 – 2010, có tính đến những nhiệm vụ cấp bách và nhu cầu cần được đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tỉnh đã quan tâm thực hiện chế độ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 79/2005/TT-BTC và Thông tư số 51/2008/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đào tạo trung cấp chuyên môn, cấp toàn bộ học phí và kinh phí tổ chức lớp, hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho một số các lớp bồi dưỡng. Có sự phối hợp chỉ đạo, lãnh đạo của UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong nhận thức, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ở đơn vị mình. Sự phối hợp với các cơ sở đào tạo như Trường chính trị Trường Chinh, Trung tâm Bồi dưỡng tại chức tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh trong việc bố trí giáo viên, cơ sở điều kiện giảng dạy.  
 Năm 2009 là năm quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Nam Định tập trung vào một số nội dung sau:
          Tiếp tục mở một số lớp trung cấp chuyên môn như Trung cấp Công an, Chỉ huy truởng quân sự xã, phường, thị trấn, Trung cấp Luật … cho công chức chuyên môn xã, phường, thị trấn, để đến 2010 đạt chỉ tiêu có 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước và pháp luật cho cán bộ, công chức các ngành, trên cơ sở theo yêu cầu của cán bộ, công chức và của ngành để nâng cao, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng giao tiếp hành chính … cho cán bộ, công chức nói chung và cho lãnh đạo từ cấp trưởng phòng sở, huyện và tương đương trở lên. Tổ chức biên soạn nội dung bồi dưỡng chức danh theo phân cấp và bồi dưỡng trưởng thôn sát với tình hình của tỉnh. Tiếp tục thực hiện Quyết định sô 83/2007/QĐ-TTg ngày 08/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo trong đó tập trung bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt Đảng, Chính quyền và Đoàn thể từ cấp huyện trở lên. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và công tác quản lý tôn giáo cho cán bộ là trưởng thôn (xóm), tổ tổ trưỏng tổ dân phố.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất