Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo ở Nam Định

       Nhìn chung, tín đồ các tôn giáo ở Nam Định có niềm tin tôn giáo cao, chủ yếu là nông dân, niềm tin tôn giáo ảnh hưởng nhiều của  văn hoá làng xã. Các hoạt động tôn giáo, trong đó có nhiều hoạt động quy mô vùng, miền, hoạt động mang yếu tố nước ngoài ở Nam Định diễn ra thường xuyên, liên tục, dài ngày và tập trung đông đảo tín đồ trong và ngoài tỉnh. Nhiều năm qua, công tác tôn giáo ở Nam Định đạt kết quả tích cực. Các đề nghị về hoạt động tôn giáo được chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định, được chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hoan nghênh, ủng hộ. Các tôn giáo trong tỉnh hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Các phong trào "Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu" trong đạo Công giáo và "Xây dựng chùa tinh tiến" trong Phật giáo phát triển liên tục, đều khắp; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

      Có được những kết quả tích cực nói trên trong công tác tôn giáo, một trong những nguyên nhân rất quan trọng chính là Nam Định có truyền thống đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo dày dạn kinh nghiệm, có kiến thức, tư duy mới và đầy đủ bản lĩnh chính trị trong một lĩnh vực công tác đặc thù.

       Sau khi sáp nhập Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh vào Sở Nội vụ, bộ phận làm công tác tôn giáo thuộc UBND các huyện, thành phố vào phòng Nội vụ, tuyệt đại đa số các đồng chí có thâm niên, kinh nghiệm trong công tác tôn giáo đều được ưu tiên sắp xếp tiếp tục đảm đương  nhiệm vụ cũ. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để công tác tôn giáo nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo nói riêng không bị hụt hẫng.  ở cấp tỉnh và cấp huyện, sau khi phân loại, đánh giá, những cán bộ đã và đang làm công tác tôn giáo được bố trí học những lớp bồi dưỡng ngắn ngày, cập nhật kịp thời cập nhật chủ trương, đường lối, chính sách, những quy định mới về công tác tôn giáo và liên quan đến tôn giáo. Những đồng chí làm công tác lãnh đạo, quản lý hoặc lần đầu đảm nhận nhiệm vụ chuyên trách công tác tôn giáo được ưu tiên bố trí đi học những lớp dài ngày do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức. Trong hai năm 2008 và 2009, 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, phòng Nội vụ các huyện, thành phố và các cơ quan hữu quan đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và công tác tôn giáo; trong đó, những cán bộ, công chức chuyên trách công tác tôn giáo thuộc Sở và các phòng Nội vụ được dự từ 2-3 lớp.

      Bên cạnh việc làm trên, với nhận thức về tầm quan trọng của công tác tôn giáo ở cơ sở, Sở Nội vụ Nam Định đã đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo và kiến thức tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Năm 2008, Sở đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng về lĩnh vực này cho các chức danh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo như Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn thanh niên CS  Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh...Các lớp bồi dưỡng được mở ngay tại địa bàn cơ sở, do các giảng viên là những cán bộ làm công tác tôn giáo lâu năm của Sở Nội vụ, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh... trực tiếp lên lớp với những nội dung và tài liệu ngắn gọn, cụ thể, dễ nhớ, dễ tra cứu. Năm 2009, được sự giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ Nam Định tiếp tục mở 3  lớp cho các đối tượng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Như vậy, chỉ trong 2 năm 2008 và 2009, hơn 2200 cán bộ, công chức cấp xã đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, đạt tỷ lệ gần 100%.

       Trước yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới, nhất là tại một địa bàn trọng điểm về tôn giáo như Nam Định, tháng 3 năm 2010, được sự nhất trí và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ Nam Định đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 150 đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo Huyện, thành ủy, UBND các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng quan trọng, trang bị những thông tin, chủ trương, đường lối, chính sách cần thiết trong công tác của các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, chỉ đạo tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

       Như vậy, cho đến nay, tính từ thời điểm Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho tất cả các đối tượng, từ chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo tới cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được tiến hành đạt tỷ lệ rất cao, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về thông tin giữa đối tượng và chủ thể trong công tác quản lý. Điều này góp phần quan trọng để tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật. Tất cả các dòng tu nữ đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đã đăng ký và được cấp đăng ký hoạt động. Có dòng tu lớn đã thành lập Chi hội phụ nữ và hoạt động tích cực trong phong trào Hội. Việc xây, sửa công trình tôn giáo, việc nhập tu, thụ phong, thụ giới, thuyên chuyển, bổ nhiệm địa bàn hoạt động của chức sắc các tôn giáo, việc đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo, việc tổ chức các hoạt động tôn giáo lớn, bất thường… đều được các tổ chức và cá nhân tôn giáo làm thủ tục đề nghị chấp thuận  và thực hiện  đúng quy định. Mặt khác, tất cả các đề nghị của tôn giáo cũng được cán bộ làm công tác tôn giáo tiếp nhận, xử lý, tham mưu  chính quyền các cấp trong tỉnh xem xét kịp thời, giải quyết thỏa đáng, hợp tình, hợp lý, đúng thẩm quyền, hợp lòng dân và phù hợp với quy định của pháp luật. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh yên tâm, phấn khởi hành đạo, tin tưởng vào đường lối, chính sách tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
                                                                                Nguyễn Danh Cường

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất