Hướng dẫn số 115/HD-SNV ngày 21/03/2006 của Sở Nội vụ về việc thực hiện quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh
Thực hiện Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh; Được UBND tỉnh uỷ quyền, sau khi thống nhất với Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II về nhận công tác tại tỉnh, cụ thể như sau:
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
a) Chế độ trợ cấp đi học sau đại học bao gồm: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II được áp dụng đối với:
- Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, kể cả cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được cấp có thẩm quyền cử đi học
- Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền cử đi học sau đại học được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh.
b) Chế độ trợ cấp một lần được áp dụng đối với:
- Người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp II được cấp có thẩm quyền tiếp nhận, tuyển dụng theo quy định về công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.
- Người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp II được cấp có thẩm quyền tiếp nhận, tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh
2. Chế độ trợ cấp đi học sau đại học:
a) Điều kiện được hưởng trợ cấp”
a1) Phải được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học. Cụ thể như sau:
- Trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp (được UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế) và cán bộ công chức cấp xã:
Khi cán bộ, công chức, viên chức và các cán bộ công chức cấp xã có giấy bào trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học cơ quan có người đi học sau đại học gửi hồ sơ tại Sở Nội vụ (qua Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa”)Sở Nội vụ làm thủ tục trình: Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định cử đi học đối với những nguời đi học Tiến sỹ, Thạc sỹ, Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định cử đi học đối với những người đi học Bác sỹ chuyên khoa cấp I, II Dược sỹ chuyên khoa cấp I, II.
Hồ sơ gồm: giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học kèm theo tờ trình của Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
- Trong khi các cơ quan Đảng, Đoàn thể (được Tỉnh uỷ giao chỉ tiêu biên chế):
Khi cán bộ, công chức, viên chức có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học, cơ quan có ngưòi đi học gửi hồ sơ tại Ban tổ chức Tỉnh uỷ ký quyết định cử đi học.
Hồ sơ gồm: Giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học kèm theo tờ trình của Thủ trưởng các Ban Đảng và tương đương, Thường trực các Huyện uỷ, Thành uỷ, và Đảng uỷ trực thuộc, Trưởng các Đoàn thể của tỉnh.
A2) Những người được cử đi học trong thời gian đang học hoặc đã tốt nghiệp phải cam kết công tác tại tỉnh từ 05 năm trở lên.
A3) Tốt nghiệp Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ hoặc Bác sỹ chuyên khoa cấp I, II hoặc Dược sỹ chuyên khoa cấp I, II.
b) Chế độ trợ cấp: Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học sau đại học sau khi tốt nghiệp được trợ cấp một lần cho cả khoá học theo mức quy định tại điểm a điều 1 Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
- Tiến sỹ là:                                                       30 triệu đồng (Ba mươi triệu đồng)
- Thạc sỹ là:                                                      20 triệu đồng (Hai mươi triệu đồng)
- Bác sỹ chuyên khoa cấp II là:                         15 triệu đồng (Mười lăm triệu đồng)
- Dược sỹ chuyên khoa cấp II là:                      15 triệu đồng (Mười lăm triệu đồng)
- Bác sỹ chuyên khoa cấp I là:                           07 triệu đồng (Bảy triệu đồng)
- Dược sỹ chuyên khoa cấp I là:                        07 triệu đồng (Bảy triệu đồng)
3. Chế độ hỗ trợ một lần cho người về công tác tại tỉnh:
a) Điều kiện được hưởng hỗ trợ một lần:
- Người có trình độ: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp II không quá 50 tuổi thuộc các ngành nghề phù hợp với yêu cầu sử dụng của các cơ quan trong tỉnh và được cấp có thẩm quyền tiếp nhận, tuyển dụng về công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp huyện và cấp tỉnh theo đúng quy định.
- Có cam kết công tác tại tỉnh từ 05 năm trở lên.
b) Chế độ hỗ trợ: Người về công tác tại tỉnh đảm bảo các điều kiện nêu tại tiết a điểm này được hỗ trợ một lần như sau:
- Tiến sỹ là:                                             20 triệu đồng (Hai mươi triệu đồng)                  
- Thạc sỹ là:                                             10 triệu đồng (Mười triệu đồng)
- Bác sỹ chuyên khoa cấp II là;               10 triệu đồng (Mười triệu đồng)
- Dược sỹ chuyên khoa cấp II là:            10 triệu đồng (Mười triệu đồng)
4. Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp và hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm.
- Hàng năm Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh uỷ lập dự toán kinh phí trợ cấp, hỗ trợ một lần cho các đối tượng được quy định trên gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định ghi vào dự toán ngân sách năm sau để thực hiện.
- Các chế độ trợ cấp, hỗ trợ theo Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp sau đại học và những người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp II được tiếp nhận về tỉnh kể từ tháng 12/2005 trở đi.
- Trong thời gian chưa đủ 05 năm công tác trong tỉnh thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố không giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp và hỗ trợ một lần về công tác tại tỉnh đi liên hệ chuyển công tác hoặc quyết định chuyển công tác ra ngoài tỉnh, trường hợp đặc biệt có sự điều động của các Bộ, Ngành Trung ương mà chưa đủ thời gian công tác tại tỉnh là 05 năm do UBND tỉnh quyết định.
5. Thủ tục cấp tiền hỗ trợ, trợ cấp:
a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, sự nghiệp (được UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế) và công chức cấp xã tốt nghiệp sau đại học được cấp bằng tốt nghiệp thuộc cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó lập hồ sơ gửi về Sở Nội vụ (qua Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa”) để Sở Nội vụ có văn bản gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính cấp kinh phí về cho đơn vị để đơn vị cấp cho đối tượng được hưởng.
b) Cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tốt nghiệp sau đại học được cấp bằng tốt nghiệp thuộc cơ quan đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó lập hồ sơ gửi về Ban tổ chức Tỉnh uỷ để Ban tổ chức Tỉnh uỷ có văn bản gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính cấp kinh phí về cho đơn vị và đơn vị cấp cho đối tượng được hưởng.
c) Hồ sơ gồm:
- Công văn của cơ quan đề nghị hỗ trợ kinh phí đi học sau đại học
- Quyết định cử đi học
Bằng tốt nghiệp photocopy (kèm bằng chính để đối chiếu).
d) Những người có bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Dược sỹ chuyên khoa cấp II được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp nhận hoặc tuyển dụng về công tác tại tỉnh:
- Thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp: Sở Nội vụ có văn bản gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính cấp kinh phí cho đơn vị để đơn vị cấp cho đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.
- Thuộc khối Đảng, Đoàn thể: Ban tổ chức Tỉnh uỷ có văn bản gửi Sở Tài chính để Sở Tài chính cấp kinh phí cho đơn vị để đơn vị cấp cho đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định.
Căn cứ vào hướng dẫn này các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan Đảng, Đoàn thể trong tỉnh tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh (Ban tổ chức Tỉnh uỷ hoặc Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
                                                                                                GIÁM ĐỐC
                                                                          

                                                                                               Trần Tất Tiệp

Các tin khác

Văn bản - tài liệu