Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2010

    Tham dự khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật; về quản lý hành chính, kỹ năng, công nghệ hành chính và quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực… với 3 học phần chính, tổng cộng 27 chuyên đề; trong đó học phần Nhà nước và pháp luật có 5 chuyên đề, phần Hành chính và công nghệ hành chính 10 chuyên đề, phần Quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực 12 chuyên đề.Trong 27 chuyên đề có những chuyên đề mang ý nghĩa thực tiễn  cao như: Pháp luật và pháp chế XHCN Việt Nam, Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách hành chính, Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính, Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước, Quản lý nhà nước về kinh tế, tiền tệ, hành chính tư pháp…Đây là những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và thực hành công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

    Cuối mỗi học phần, học viên thảo luận tổ và làm bài kiểm tra. Hoàn thành 3 học phần, học viên sẽ viết tiểu luận cuối khóa. Thời gian học toàn khóa là 12 tuần, mỗi tháng học 2 tuần. Kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo ngạch./.

     PVH

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất