Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ cho công chức, viên chức cấp xã, các cơ quan hành chính, sự nghiệp huyện Ý Yên.

Tham dự lớp học, học viên được cung cấp những văn bản quy phạm pháp luật,  những vấn đề lý luận cơ bản về công tác Văn thư- Lưu trữ và quản lý nhà nước về Văn thư –Lưu trữ; kỹ năng soạn thảo, việc ban hành văn bản; quản lý và giải quyết văn bản đi, văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; thu thập, bổ sung, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.... Đây là những kiến thức thiết yếu đối với công chức, viên chức làm công tác Văn thư - Lưu trữ; góp phần đưa hoạt động Văn thư - Lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ý Yên đi vào nề nếp, khoa học, chất lượng.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất