khai giảng lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2010
       Đối tượng tham dự là gần 100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 
        Đại diện lãnh đạo Học viện Hành chính và các cơ quan chức năng của tỉnh đã tới dự.
        Dự lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quyền lực chính trị, hệ thống cơ quan Nhà nước, pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa; về công tác quản lý, về hành chính Nhà nước, những kỹ năng cơ bản về giao tiếp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức và điều hành công sở,v.v... với tổng số 28 chuyên đề.Đó là những kiến thức cơ bản của một công chức chuyên nghiệp ngạch chuyên viên chính cần có khi thực thi công vụ
                                                                                  Nguyễn Danh Cường

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất