Khảo sát thực trạng số lượng, trình độ cán bộ, công chức cấp xã

Cuộc khảo sát nhằm thống kê thực trạng số lượng, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, khả năng sử dụng kỹ thuật tin học…  của cán bộ chủ chốt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận, trưởng các đoàn thể và các chức danh công chức cấp xã.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong tỉnh tiếp tục được quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đủ về số lượng và trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý Nhà nước từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cũng trong những năm qua, Sở Nội vụ đã phối hợp mở 3 khóa đào tạo hệ đại học và 24 lớp trung cấp chuyên môn, nhiều khóa bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý Nhà nước và nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm góp phần nâng cao trình độ cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.

Tuy nhiên, như Nghị quyết 05-NQ/TU đã chỉ rõ, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt quy định tiêu chuẩn theo chức danh còn cao, việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo chức danh chưa tốt. Cuộc khảo sát của Sở Nội vụ lần này là cơ sở để lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chức danh từ năm 2011- 2013 và đến 2015 trên các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý Nhà nước, kỹ thuật tin học nhằm chuẩn hóa theo tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Để khẩn trương thực hiện Kế hoạch, hiện tại, Sở Nội vụ đang phối hợp với trường Chính trị Trường Chinh mở 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho cán bộ chủ chốt cấp xã tại 10 huyện, thành phố trong tỉnh với số lượng học viên khoảng trên 1000 người. Lớp đầu tiên đã  khai giảng ngày 30/8/2011 tại huyện Hải Hậu. Sở Nội vụ cũng đang tích cực phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để lớp Đại học Hành chính và Đại học Luật tiếp tục năm học thứ 2, bế giảng lớp Trung cấp văn hóa và khai giảng lớp trung cấp Luật, trung cấp Kinh tế Nông nghiệp niên khóa 2011-2013 cho độ ngũ cán bộ, công chức cấp xã thuộc địa bàn tỉnh./.

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất