Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học ...
UỶ ban nhân dân TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, được Quốc hội thong qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 652/TT-SNV ngày 02/11/2005 về việc thực hiện chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và chế độ hỗ trợ một lần cho ngưòi có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về công tác tại tỉnh như sau:
a- Trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học:
- Đi đào tạo Tiến sỹ là: 30triệu đồng/khoá học
- Đi đào tạo Thạc sỹ là: 20triệu đồng/khoá học
- Đi đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II là: 15triệu đồng/khoá học
- Đi đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp I là: 07triệu đồng/khoá học
-b- Hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về công tác tại tỉnh:
     - Tiến sỹ là: 20 triệu đồng
     - Thạc sỹ là: 10 triệu đồng
     - Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II là: 10 triệu đồng
Điều 2: - Chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học áp dụng cho đối tượng trong biên chế, thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, kể cả cán bộ, công chức cấp xã trong tỉnh được cử đi học.
              - Chế độ hỗ trợ một lần áp dụng cho người được tuyển dụng theo quy định, có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh từ cấp huyện trở lên, có chỉ tiêu biên chế, có nhu cầu tuyển dụng ngành nghề phù hợp với yêu cầu sử dụng và có độ tuổi dưới 50 tuổi
              - Thời gian áp dụng các chế độ trên, từ tháng 12/2005
              - Những người được hưởng chế độ trợ cấp, hỗ trợ phải công tác tại tỉnh là 05 năm trở lên sau khi tốt nghiệp hoặc được nhận về tỉnh công tác. Trong thời gian chưa đủ 05 năm, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố không giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức được hưởng trợ cấp, hỗ trợ trên đi lien hệ xin chuyển công tác hoặc quyết định chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Trường hợp đặc biệt có sự điều động của các Bộ, Ngành Trung ương thì do UBND tỉnh quyết định.
Điều 3: Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, hỗ trợ lấy từ ngân sách tỉnh, cấp cho đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức được hưởng, để chi trả cho đối tượng, sau khi đã có bằng tốt nghiệp hoặc quyết định tuyển dụng của cấp có thẩm quyền, theo quy định của Quyết định này.
Điều 4: - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 5: - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
              - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có lien quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
                            CHỦ TỊCH
                       Trần Minh Oanh
                               (Đã ký)
 

Các tin khác

Văn bản - tài liệu