Sự phối hợp tổ chức đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định
Đặc điểm tình hình Cán bộ, Công chức cấp xã trước khi Chính phủ ban hành Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với Cán bộ, Công chức xã, phường, thị trấn.
* Về số, chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức cấp xã:
- Đội ngũ Cán bộ, Công chức cấp xã trước khi thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, đang hưởng chế độ theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ, có tổng số 4391 Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và cán bộ chuyên môn.
Trong đó:
+ Trình độ văn hoá THCS là : 1507 người = 34.32%
    Trình độ văn hoá PTTH là : 2884 người = 65.68%
+ Lý luận chính trị Trung cấp trở lên là:1539 người = 35.04%
   Lý luận chính trị Sơ cấp là : 2162 người =    64.96%
+ Chuyên môn nghiệp vụ trung cấp là : 589 người/4391 người = 13.41%
Đại học là: 157 người/4391 người = 3.57%
Sơ cấp là: 179 người/4391 người = 4.07%
Không bằng cấp là : 3466 người /4391 người = 78.93%
- Về số lượng và chất lượng chức danh chỉ huy trưởng quân sự năm 2003 có 224 người/225 người (Thiếu 01 đồng chí phường đội trưởng của Thành phố Nam Định)
Trong đó:
+ Trình độ văn hoá THCS là : 81 người =  36.16%
             Trình độ văn hoá THPT là : 143 người = 64.84%
+ Trình độ chính trị trung cấp trở lên là: 84 người  = 37.5%
              Trình độ chính trị sơ cấp là: 117 người = 52.23%
+ Trình độ chuyên môn (Tính chuyên môn là người có trình độ trung cấp chuyên môn của các chuyên ngành khác)
Trung cấp trở lên là: 17 người (có 01 Đại học) = 7.58%
Sơ cấp trở lên là: 3 người = 1.33%
Còn lại là không bằng cấp
- Chỉ huy Phó quân sự, năm 2003 trong 225 xã, phường, thị trấn có 198 đồng chí là phó chỉ huy quân sự
Trong đó:
+ Trình độ văn hoá THCS là :68 người/198 người = 34.34%
          Trình độ văn hoá THPT là: 130 người/198 người = 65.65%
+ Trình độ trung cấp chính trị là: 22 người / 198 người = 11.11%
          Trình độ sơ cấp chính trị là: 121 người/198 người  = 61.11%
+ Trình độ chuyên môn (có trình độ Trung cấp chuyên môn ngành khác)
Trung cấp trở lên là:18 người (có 01 bằng Đại học) = 9.09%
Sơ cấp là: 3 người = 1.51%
Trước tình hình về số lượng, chất lượng đội ngũ Cán bộ, Công chức cấp xã nói chung, chức danh chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn nói trên sẽ gặp không ít khó khăn khi thực hiện mục tiêu đặt ra trong quyết định sô 85/2002/QĐ-TTg là “đến năm 2005 có khoảng 80% Cán bộ, Công chức có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên đối với đồng bằng” và đạt tiêu chuẩn cụ thể đối với Cán bộ, Công chức xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nộivụ. Tiêu chuẩn đối với chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn là: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu; sau khi tuyển dụng phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; về chuyên môn có trình độ tương đương trung cấp về quân sự của sỹ quan dự bị cấp phân đội trở lên…
Do đó công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho từng chức danh của đội ngũ công chức cấp xã là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với giai đoạn 2001-2005 và 2006-2010.
* Về thuận lợi:
-  Chế độ chính sách đối với Cán bộ, Công chức cấp xã được ban hành đã động viên, khuyến khích Cán bộ cấp xã đi đào tạo trung cấp chuyên môn để đảm nhận công việc được giao và được hưởng chế độ theo quy định.
- Chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong các năm từ 2004÷2007 tập trung vào đào tạo trình độ Trung cấp chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đã được chuyển xếp lương mới
- Có gần 70% Cán bộ, Công chức cấp xã có trình độ văn hoá THPT là cơ sở để mở các lớp đào tạo trung cấp chuyên môn.
- Sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, chiêu sinh, tổ chức lớp học giữa Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ban, Ngành có liên quan.
* Về khó khăn
- Trong thời gian chuẩn bị mở khoá đào tạo chỉ huy trưởng đầu tiên thì chương trình đào tạo chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn của Bộ Quốc phòng mới tổ chức dạy thí điểm ở một số tỉnh, chưa ban hành quy chế đào tạo chính thức
- Về đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn chỉ thực hiện trong các trường quân sự của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, hệ thống đào tạo kinh tế quốc dân không có loại hình trường này
- Số cán bộ chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn hiện có độ tuổi từ 45 tuổi trở lên chiếm 111 người/224 người = 49.55% do đó ảnh hưởng đến công tác chiêu sinh.
Công tác phối hợp trong đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn của tỉnh.
* Thực hiện chính sách đối với chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP:
 Thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ chính sách đối với Cán bộ, Công chức xã, phường, thị trấn, Sở Nội vụ đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chuyển đổi, xếp lương, bố trí các chức danh của cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng chế độ phụ cấp, sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sang hưởng theo lương chức danh, theo ngạch bậc đảm bảo đúng chế độ chính sách của nhà nước và quyền lợi của cán bộ công chức cấp xã. Qua chuyển xếp lương mới đã động viên được Cán bộ Công chức xã, phường, thị trán trong công tác và trong học tập.
Chức danh chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn thời điểm chuyển xếp lương mới được chuyển xếp vào chức danh Uỷ viên UBND với hệ số là 1.7 đối với các đồng chí có trình độ đào tạo chuyên môn dưới Trung cấp, đối với các đồng chí có trình độ chuyên môn Trung cấp được xếp vào ngạch cán sự, đối với người có trình độ Đại học được xếp vào ngạch Chuyên viên .
Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi sang hưởng chế độ lương mới tỉnh ta còn có 198 đồng chí là chỉ huy phó quân sự xã, phường, thị trấn, nếu theo đúng quy định của Nghị định 121/CP thì được hưởng chế độ của cán bộ không chuyên trách với mức phụ cấp do HĐND tỉnh quyết định (trước là 140.000đ/tháng, nay là 175.000đ/tháng) và không được đóng bảo hiểm xã hội. Trước thực tế đó nếu không có vận dụng thì số cán bộ này có quá trình cống hiến bị thiệt thòi. Trước tình hình đó Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho vận dụng xếp các đồng chí chỉ huy phó quân sự xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm chức danh công chức văn phòng thống kê để đảm bảo chế độ về lương, Bảo hiểm xã hội cho số cán bộ này. Mặc dù trong thực tế có một số đồng chí chỉ huy phó quân sự kiêm nhiệm chức danh văn phòng thống kê chưa phù hợp nhưng về cơ bản đã đảm bảo chế độ cho những người đã được hưởng chế độ theo Nghị định số 09/CP. Đồng thời đây là nguồn có thể thay thế các đồng chí chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn khi nghỉ công tác hoặc đảm nhận vị trí cao hơn.
* Công tác phối hợp đào tạo chức danh chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn
Căn cứ vào mục tiêu về chất lượng Cán bộ công chức xã, phường, thị trấn phải đạt được theo Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg và tiêu chuẩn chức danh Cán bộ Công chức cấp xã theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV thì công tác đào tạo cho CBCC cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên là một nhiệm vụ nặng nề cho ngành tổ chức nhà nước.
- Nhận thức được vấn đề này những năm qua Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố, trường đại học, cao đẳng và trung cấp trong và ngoài tỉnh tập trung công sức, kinh phí vào đào tạo 7 chức danh chuyên môn, tính đến nay đã mở được:
+ Trung cấp văn phòng 1 lớp
+ Trung cấp tài chính 2 lớp
+ Trung cấp văn hoá 3 lớp
+ Trung cấp địa chính 3 lớp
+ Trung cấp luật 3 lớp
+ Trung cấp công an 1 lớp
+ Chỉ huy trưởng quân sự 3 lớp
Và mỗi huyện, thành phố mở từ 1 đến 2 lớp trung cấp hành chính cho CB chuyên trách và công chức xã. Tính đến nay kể cả số công chức đang học các lớp trung cấp thì 7 chức danh chuyên môn của công chức cấp xã đã đạt gần 75% người có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên
- Về đào tạo chức danh chỉ huy trưởng quan sự xã phường thị trấn
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnhhai cơ quan Sở Nội vụ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phải tổ chức đào tạo chức danh chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn đạt mục tiêu của quyết định số 85/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đứng trước khó khăn về trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của đội ngũ chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn không đồng đều, tuổi đời bình quân cao, chương trình học chưa ổn định…Sở Nội vụ và Bộ chỉ huy quân sự quyết tâm thực hiện được mục tiêu đào tạo:
+ Một là: Tổ chức quán triệt đến CB chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn đi đào tạo vừa là nghĩa vụ và là quyền lợi của mỗi người, sau đó rà soát phân loại số CB chỉ huy trưởng quân sự cấp xã đủ điều kiện về tuổi đời, văn hoá để gọi đi đào tạo theo từng khoá, có tính đến các đồng chí đang giữ cương vị chỉ huy trưởng, chỉ huy phó nằm trong quy hoạch chỉ huy trưởng quân sự xã phường, thị trấn đến 2010. Ngoài ra đề nghị UBND các xã phường thị trấn quy hoạch, báo cáo UBND huyện, thành phố cử các đồng chí đang giữ cương vị trong các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và số đảng viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có hướng phát triển để đưa đi đào tạo chỉ huy trưởng quân sự.
+ Hai là: Sau khi có QĐ số 54/2004/QĐ-BQD ngày 7/5/2004 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về ban hành chương trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn hai ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 107/VP8 ngày 25/7/2004 trong đó thực hiện đào tạo 9 tháng đối với các đồng chí chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn hoặc chỉ huy phó (mà đơn vị đó đồng chí chỉ huy trưởng không đủ điều kiện) đã có bằng trung cấp chính trị, 17 tháng đối với các đồng chí là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó quân sự và nguồn đào tạo có trình độ văn hoá THPT. Áp dụng hình thức này đã rút ngắn được thời gian đào tạo, phù hợp với độ chênh lệch về trình độ của các đồng chí là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó và nguồn đào tạo
+ Ba là: Trong quá trình đào tạo có sự trao đổi giữa Sở Nội vụ và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh từ khâu tuyển sinh, tổ chức lớp học, thi tốt nghiệp để quản lý  trong quá trình đào tạo của các khoá học
* Kết quả đào tạo chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
- Đến nay đã mở được 3 khoá đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn với 217 học viên trong đó 161 đồng chí là chỉ huy trưởng, 34 đồng chí là phó chỉ huy trưởng, 17 đồng chí là nguồn và đã có 2 khoá đã tốt nghiệp ra trường.
- Trong hai khoá tốt nghiệp 140 đồng chí đã có 120 đồng chí được xếp đúng chức danh chỉ huy trưởng 10 đồng chí là chỉ huy phó, có 4 đồng chí chuyển chức vụ cao hơn (1 phó bí thư, 3 phó chủ tịch UBND xã) 1 đồng chí chuyển chức danh khác, còn 5 đồng chí chưa được xếp vào vị trí công tác (vì đã đủ biên chế). Số các đồng chí tốt nghiệp chỉ huy trưởng quân sự về địa phương được xếp ngay vào ngạch chuyên môn với mức lương là 1,86, đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao
- Nếu tính cả các đồng chí chỉ huy trưởng khoá 3 khi ra trường được xếp vào chức danh này thì số chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp trở lên đạt gần 75 % (so với trước khi thực hiện QĐ số 85 là 7,58 %)
Có được những kết quả như trên trước hết là do có sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh. Sự quyết tâm hoàn thành mục tiêu đào tạo của hai cơ quan Sở Nội vụ và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sự phối hợp đồng bộ từ Đảng uỷ, UBND các xã, phường, thị trấn, Ban chỉ huy quân sự, UBND các huyện, thành phố và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ trong việc rà soát, phân loại đối tượng đào tạo để cử đi học kịp thời. Một lý do chính nữa là do Cán bộ, công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn nhận thức rõ quyền lợi trách nhiệm của mình trong công tác đào tạo, đã khắc phục khó khăn kết hợp giữa công tác và học tập để hoàn thành khoá học. Nội dung chương trình đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn của Bộ quốc phòng ban hành là phù hợp với thực tiễn ở các địa phương nhất là đối với các đồng chí cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn.
                                                               Lã Mạnh Doanh
                                                        Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất