Từ ngày 01/5/2010 công chức được cử đi đào tạo sau đại học phải có tuổi đời không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo.

Điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học:

1- Có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên.

2- Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

3- Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo.

4- Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.

5- Có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nghị định cũng quy định quyền lợi của công chức khi được đi đào tạo trong nước:

1- Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian, kinh phí theo quy định.

2- Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục.

3- Được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian đào tạo.

4- Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo.

       Ngoài những quyền lợi được quy định như trên thì công chức tỉnh Nam Định còn được hưởng chế độ trợ cấp, hỗ trợ theo Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh. Theo đó thì công chức được UBND tỉnh Nam Định hoặc cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cử đi đạo tạo sau đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ được hưởng chế độ trợ cấp như sau:

Tiến sỹ:                                              30 triệu đồng

Thạc sỹ:                                             20 triệu đồng

Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II:  15 triệu đồng

Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp I:   07 triệu đồng

    Những người có trình độ sau đại học về nhận công tác tại tỉnh sẽ được hỗ trợ 1 lần như sau:

 Tiến sỹ:                                              20 triệu đồng

Thạc sỹ:                                             10 triệu đồng

Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II:  10 triệu đồng.

     Nghị định cũng quy định công chức sẽ phải đền bù chi phí đào tạo khi công chức đang tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết( ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo) mà tự ý bỏ việc./.
                                                                                                                                 PVH

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất