Chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về công tác thanh niên giai đoạn 2011-2020

    Chương trình phối hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; Đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động  công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên giữa Ngành Nội vụ với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định; Làm tốt công tác phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội đối với các hoạt động của thanh niên; Phát huy tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ trong lao động, học tập, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

          Nội dung phối hợp hoạt động:

          1. Công tác giáo dục, đoàn kết, tập hợp và quản lý thanh niên

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn, triển khai các văn bản về công tác thanh niên và liên quan đến thanh niên.

           - Tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm trong công tác, các mô hình tập hợp và quản lý thanh niên, trong đó chú ý tới nhóm thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên nơi có đông đồng bào các tôn giáo, thanh niên là công nhân trong các khu công nghiệp; thanh niên là học sinh, sinh viên, công nhân trong các khu nhà trọ.

          2. Công tác xây dựng chương trình, đề án, dự án, chính sách pháp luật có liên quan đến thanh niên

          - Xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định thực hiện “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

- Rà soát, đánh giá việc việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ đối với thanh niên, từ đó có cơ sở báo cáo và đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn.

- Tham mưu triển khai, thể chế hóa các văn bản quản lý nhà nước về công tác thanh niên; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng cơ chế, chính sách, phát hiện bồi dưỡng, đào tạo và đãi ngộ tài năng trẻ.

          - Tiến hành khảo sát, nắm bắt, phân tính tình hình thanh niên tại địa phương để có cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng và ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội; tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng thanh niên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt chú ý đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

          - Tham mưu xây dựng cơ chế để thanh niên tham gia học nghề và dạy nghề, các dịch vụ tư vấn về lao động, việc làm; giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường lao động, tìm việc làm phù hợp thông qua các chương trình, dự án, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

          - Xây dựng kế hoạch đánh giá tác động và kết quả triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 tại địa phương.

- Tham mưu tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại về những vấn đề đặt ra đối với thanh niên, với các tổ chức Đoàn, Hội của thanh niên; tạo cầu nối để các tổ chức thanh niên được tiếp cận với các mô hình phát triển kinh tế, vay vốn giải quyết việc làm, xóa đối giảm nghèo; triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội .

        - Tổ chức các lớp, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội và công tác quản lý Nhà nước về thanh niên.

          3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

          - Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Đoàn TNCS Hố Chí Minh đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

          - Triển khai các nội dung trong công tác thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực và định kỳ trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh niên sau khi được phê duyệt.

 

Các tin khác

Văn bản - tài liệu