Ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về công tác thanh niên giai đoạn 2011-2020

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trong buổi làm việc tại Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia Việt Nam lần thứ 20; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ về một số nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012; thời gian qua, Sở Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tỉnh Nam Định đã tích cực phối hợp xây dựng chương trình phối hợp nói trên. Chương trình phối hợp được ký kết và triển khai tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động  công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên giữa ngành Nội vụ với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tỉnh; đồng thời làm tốt công tác phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội đối với các hoạt động của thanh niên. Chương trình phối hợp được triển khai còn nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ trong lao động, học tập, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của chương trình phối hợp tập trung vào 3 vấn đề lớn, đó là  công tác giáo dục, đoàn kết, tập hợp và quản lý thanh niên, công tác xây dựng chương trình, đề án, dự án, chính sách pháp luật có liên quan đến thanh niên công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Chương trình phối hợp cũng đã  thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể của mỗi bên trong quá trình tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Nội dung của chương trình phối hợp sẽ được cụ thể hóa trong các kế hoạch và chương trình công tác hằng năm của Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chi Minh.

                                                                                 NDC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu