Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn được thông báo kèm theo công văn này để phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2011 cho từng đơn vị trực thuộc theo tỷ lệ khụng quỏ 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo cho các đơn vị thuộc quyền quản lý xét chọn những người được nâng bậc lương trước thời hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005; điểm 3, mục I, Thông tư 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ và Công văn số 675/CV-SNV ngày 07/11/2005 của Sở Nội vụ.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi bản phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2011 cho các đơn vị thuộc quyền quản lý về Sở Nội vụ trước ngày 31/03/2011 để làm cơ sở cho việc quản lý và xét nâng bậc lương đối với công chức. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố chưa phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn cho các đơn vị trực thuộc thì chưa được thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để xem xét giải quyết./.
Chi tiết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất