Chuyển loại công chức, viên chức năm 2008

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện trình độ và hồ sơ xét chuyển loại công chức, viên chức năm 2008 thực hiện theo Hướng dẫn số 528/SNV-TCBCTL ngày 17/8/2008 của Sở Nội vụ.

Việc chuyển loại công chức, viên chức phải đảm bảo tiêu chuẩn và phải có vị trí làm việc. Vị trí làm việc để xét chuyển loại công chức, viên chức năm 2008 được xác định như sau:

- Cơ cấu công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- Cơ cấu công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị.

- Cơ cấu công chức chưa có người đảm nhận được xét chuyển loại công chức, viên chức

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải tiến hành thẩm định việc xét chuyển loại công chức, viên chức của các đơn vị và chỉ đề nghị về tỉnh xét chuyển loại đối với công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và có vị trí làm việc.

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, các trường hợp là y sĩ cao đẳng nếu có vị trí làm việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo thì tạm thời thực hiện xét chuyển loại viên chức theo hướng dẫn tại công văn số 528/SNV-TCBCTL ngày 17/8/2007 của Sở Nội vụ và xếp vào ngạch Y sĩ cao đẳng mã ngạch 16a.119. Thời gian hưởng ngạch mới kể từ ngày quyết định

Chi tiết công văn hướng dẫn số 923/SNV-TCBCTL ngày 05/9/2008

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất