Hướng dẫn chuyển loại viên chức năm 2010

Để đảm bảo quyền lợi của viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, căn cứ vào Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành có viên chức sự nghiệp thuộc đơn vị căn cứ vào mục II, III, IV của Công văn số 528/SNV-TCBCTL của Sở Nội vụ, Thông tư số 04/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai việc chuyển loại viên chức theo đúng quy định và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2010.

Khi thực hiện việc xét chuyển loại viên chức đề nghị UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành lưu ý và bổ sung một số giấy tờ trong hồ sơ của viên chức (thay thế điểm 4, phần II của Công văn số 528/SNV-TCBCTL của Sở Nội vụ), hồ sơ đề nghị chuyển loại viên chức bao gồm:

1. Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp viên chức lập văn bản:

 - Công văn đề nghị chuyển loại viên chức kèm theo danh sách trích ngang viên chức đề nghị chuyển loại (theo mẫu số 4);

- Nhận xét đánh giá bằng văn bản đối với viên chức được chuyển loại về các mặt sau: Phẩm chất đạo đức, việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; năng lực và hiệu quả công tác; kỷ luật lao động và mối quan hệ phối hợp công tác (theo mẫu số 3).

2. Hồ sơ cá nhân đề nghị xét chuyển loại viên chức được đựng trong túi bìa cứng, kích thước 25cm x 30cm, bao gồm:

- Đơn đề nghị chuyển loại viên chức (mẫu số 1);

- Bản khai quá trình đào tạo, công tác và diễn biến tiền lương có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu số 2);

- Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị (mẫu số 3);

- Biên bản xét của Hội đồng xét chuyển loại viên chức.

- Bản sao (có công chứng hoặc xác nhận của thủ trưởng cơ quan) các văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch viên chức đề nghị chuyển loại;

- Bản sao (công chứng hoặc xác nhận của thủ trưởng cơ quan) các quyết định:

+ Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức hiện đang hưởng;

+ Quyết định nâng bậc lương gần nhất.

+ Quyết định cử đi đào tạo.

Viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bằng, chứng chỉ của cá nhân.

Riêng những người đang được xếp ở mã ngạch 01.009, 01.008, 01.007, 01.010, 01.011, 01.005, 01.006 (không thuộc đối tượng không được xét chuyển loại viên chức nêu ở khoản b điểm 1 mục II Công văn số 528/SNV-TCBCTL) phải có quyết định tuyển dụng hoặc quyết định chuyển xếp lương mới năm 1993;
Chi tiết công văn 1147 /SNV-TCBCTL
Đơn xin chuyển loại viên chức (Mẫu 1)
Bản khai quá trình đào tạo, công tác và diễn biến tiền lương (Mẫu 2)
Bản nhận xét, đánh giá viên chức (Mẫu 3)
Danh sách viên chức đề nghị xét chuyển loại năm 2010

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất