Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đối với công chức
Chi tiết hướng dẫn số 986/SNV-TCBCTL ngày 29/8/2011 của sở Nội vụ

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất